ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อก"ครูชุมพล"ด้วยความเต็มใจครับ
สวัสดีครับผู้ชมทุกท่าน เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา และเป็นสื่อในการนิเทศให้กับครูนิเทศฯ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านทีจือหล่อคี และได้ดำเนินงานโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศแบบผสมผสาน (Blended Instruction and Supervision) การเป็นครูที่สอนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ส่วนใหญ่เป็นครูบนดอยต้องเดินทางจากโรงเรียนมาครึ่งค่อนวัน หลายคนต้องเดินทางมาล่วงหน้าหนึ่งวัน บางโรงเรียนรถยนต์ไปไม่ถึงต้องเดินเท้า..และอื่นๆในความลำบาก ต้องมีจิตวิญญานความเป็นอยู่เต็มเปี่ยมจึงจะอยู่ได้

ระเบียบปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันนี้เป็นวันปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 2
ท่านคุณกิตติ  ขันธมิตร  กรมวังผู้ใหญ่มาร่วมให้โอวาทและอวยพรให้กับนักศึกษาด้วย
ข้าพเจ้าดีใจมากและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงอุปการะให้ได้ศึกษาเล่าเรียนและมีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเสมอมา
จากใจนักศึกษาคนนี้
ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกท่านที่คอยให้ความรู้ความเป็นครูที่ดีและคอยเคี่ยวเข็ญผมมาตลอดระยะเวลาทั้ง 5 ปี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสิ่งต่างๆ และขอขอบพระคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเดินทางระหว่างไปสอนเด็กๆบนดอย"แม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องขอแค่ได้เห็นหน้าเด็กๆบนดอยก็พอ"
"หนทางพิสูจน์แรงม้าระยะทางพิสูจน์แรงครูดอย"


"บนเส้นทางสูงชันจะมีใครเข้าใจกันบ้าง"

"ถึงจะเหนื่อยแต่ก็สนุก/ตื่นเต้น/เร้าใจมากๆ"


วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

2.ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ประวัติมหาวิทยาลัย

             
       

                    ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๗  เดิมมีชื่อว่า ”วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด  "วิทยาลัยหมู่บ้าน"
ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ๔ ประการคือ

๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา  โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ  เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
๓. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ
๔. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง  ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร ๕ ปี  โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

              
       

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


๑. ชื่อศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านทีจือหล่อคี   กลุ่มบ้านตะโต๊ะโกร
๒.ที่ตั้ง  หมู่ที่  8  ตำบลแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง     จังหวัดตาก
    พิกัดแผนที่......................................................ความสูงจากระดับน้ำทะเล....................580....
๓. ศศช.แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.  2535
ประวัติ ศศช.

                  ครั้งแรกได้มีครูบุญส่ง ทัศนา เข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านเมื่อได้ชี้ให้เห็นคุณประโยชน์ของการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย  เมื่อชาวบ้านสนใจใคร่เรียนรู้ จึงได้ร่วมแรงร่วมกันสร้างไม้ฟาก โดยไปรื้อจากศศช.บ้านเลอผาโด้แล้วนำไม้และสังกะสีมาสร้างที่ศศช.ทีจือหล่อคี เหตุที่ต้องนำไม้และสังกะสีของศศช.บ้านเลอผาโด้ มาสร้างศศช.บ้านทีจือหล่อคี เพราะทางศศช.บ้านเลอผาโด้ไม่มีผู้เรียนจึงต้องยุบตัวลง  เมื่อวันที่11 กรกฎาคม 2545 ทางหน่วยงานพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ และได้พบปัญหาเรื่องอาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ประกอบกับอาคารเรียนเดิมชำรุดและทรุดโทรมมาก จึงดำเนินการสร้างอาคารเรียนไม้ยกพื้นจำนวน1หลัง มี3ห้องเรียน 1ห้องครัว และบ้านพักครู1หลัง และขยายอาณาเขตศศช.ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 4เดือน ตั่งแต่เดือน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2545 จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์
                  เมื่อวันที่9 มกราคม 2548 อาจารย์เสกศิลป์ สังขบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและปฏิบัติการ ศนจ.ตาก พร้อมกับชุดฉก.กศน.ได้เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนอาคารเรียนต่างๆให้ถูกต้องตามรูปแบบและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

"เด็กๆมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานและมีความสุข"


1.ประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ


ความเป็นมา
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ ทรงพบปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นโรคขาดสารอาหารและมีมาตรฐานทางการศึกษาต่ำ ทำให้ไม่สามารถศึกษาหาความรู้ เพื่อกลับไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้นได้

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุรี จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยพระองค์ทรงทดลองทำ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการแรก และผู้สนองพระราชดำริ ได้แก่ คณะทำงานโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นบุคลากรสำนักพระราชวังร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ

            ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๖ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพิ่มเป็นโครงการที่สอง และในปีเดียวกันนี้เอง โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง “ ตึกโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ” ขึ้นภายในสวนจิตรลดา เพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานสำหรับคณะทำงานโครงการพระราชดำริสำนักพระราชวัง

            สำนักพระราชวังในขณะนั้นได้มอบหมายให้งานสวนเป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินงาน ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ งานสวนได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นกองบำรุงรักษาราชอุทยาน และงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม กองบำรุงรักษาราชอุทยาน

            แต่เนื่องจากกองบำรุงรักษาราชอุทยานมีภารกิจหลัก คือ การดูแลรักษาสวนในเขตพระราชฐานต่างๆ ประกอบกับงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้นมีจำนวนมาก  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑  ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โครงการฝึกอาชีพ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้แก่ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้แก่ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโครงการพระราชดำริที่ได้ขยายตัวและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ  ให้มีการจัดตั้ง “ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี”  ขึ้นภายในบริเวณสวนจิตรลดา ให้เป็นที่ทำการใหม่แทนอาคารหลังเก่า (ตึกโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)  ซึ่งแล้วเสร็จใน ปีพ.ศ.๒๕๓๕   และพระราชทานนามว่า  “ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ชื่อย่อคือ “ สสท. ”  ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “ Office of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects ” ปัจจุบันสำนักงานโครงการฯ ได้ดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยร่วมปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันนักศึกษาจอมบึงโครงการพระาชดำริ

ทุกคนเกิดในดินแดนไทยแล้วต้องสำนึกรักแผ่นดินเกิดและทดแทนคุณแผ่นดินด้วย
ต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


"เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง  เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน"

ประวัติส่วนตัวของข้าพเจ้า

นายชุมพล  สถิตพนากรเกิดวันที่  3 พฤษภาคม 2527ชื่อเล่น "ไมค์"สอนอยู่ที่ ศศช.บ้านทีจือหล่อคี  ม.8  ต.แม่หละ  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก   ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะครุศาสตร์ เอกการปฐมศึกษา


สำเร็จการศึกษาแล้ว
 วันนี้เป็นวันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 9-10 กุมภา 56 นี้ครับ มีท่าน คุณกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่มาให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วยมีความภูมิใจมากครับ
ขอขอบคุณคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกท่านที่คอยเคี่ยวเข็ญผมตลอดเวลาทั้ง 5ปีครับ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครั
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ

ถ่ายรูปกับอ.เฉลิมชัย(ตัวปลอม)

แต่ภาพนี้ตัวจริงเสียงจริงครับ

1 สิงหา 56 ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจสังกัด กก.ตชด.34(สายครุทายาทรุ่นที่11)
อบรมหลักสูตรกอป.และตชด.ระดับพื้นฐาน
กองร้อยที่5 ค่ายพระยาสุรสีห์